Decrease text sizeIncrease text size

   ราคาขายปลีกในเขต กรุงเทพมหานคร
   นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ
    ..... คลิกเพื่อดูราคาทั้งหมด .....


 อินทราเน็ต | จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ติดต่อกรม | แผนผังเว็บไซต์ | English Version

ภายในเว็บไซต์นี้


หน้าแรก | บริการ | ข่าวและกิจกรรม | การจัดการความรู้ | ข้อมูลธุรกิจพลังงาน | เกี่ยวกับกรม | หน่วยงานอื่นๆ | หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง
 

เกี่ยวกับกรมธุรกิจพลังงาน

วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | ยุทธศาสตร์ | ค่านิยม | คำขวัญ | ประวัติกรมธุรกิจพลังงาน | โครงสร้างกรมธุรกิจพลังงาน |
ตราสัญลักษณ์กรมธุรกิจพลังงาน | หน้าที่และภารกิจ | ผู้บริหารกรมธุรกิจพลังงาน | ที่ตั้งกรมธุรกิจพลังงาน
  วิสัยทัศน์ กลับเมนูหลัก  
 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการ

 
  พันธกิจ กลับเมนูหลัก  
 
     1. กำกับดูแลธุรกิจพลังงานในด้านการค้า คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
     2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงาน
     3. ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง
     4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ
     5. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน
 
  ยุทธศาสตร์ กลับเมนูหลัก  
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานของประเทศ
               กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
               กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
               กลยุทธ์ที่ 1.3 ปรับปรุงและบูรณาการกฎหมายให้สอดคล้องกันและทันสมัย
               กลยุทธ์ที่ 1.4 เตรียมความพร้อมและปฏิบัติการด้านพลังงานในภาวะวิกฤติและภัยพิบัติที่มีผลต่อธุรกิจพลังงาน
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำกับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน
               กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบการตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้ทันสมัย
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
               กลยุทธ์ที่ 3.1 เพิ่มระดับความพึงพอใจและสร้างระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
               กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและมีส่วนร่วม
               กลยุทธ์ที่ 3.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
               กลยุทธ์ที่ 3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
               กลยุทธ์ที่ 3.5 มุ่งเน้นบุคลากรให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
               กลยุทธ์ที่ 3.6 สร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
               กลยุทธ์ที่ 3.7 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
               กลยุทธ์ที่ 3.8 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ
               กลยุทธ์ที่ 3.9 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่สากล
               กลยุทธ์ที่ 3.10 พัฒนาองค์กรให้มีวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
               กลยุทธ์ที่ 3.11 จัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 
  ค่านิยม กลับเมนูหลัก  
 

รอบรู้พลังงาน  บริการฉับไว  ใจเปิดกว้าง  สร้างความสุข

 
  คำขวัญ กลับเมนูหลัก  
 

พลังงานมั่นคง  ดำรงคุณภาพ  มาตรฐานปลอดภัย  ฉับไวบริการ

 

  ประวัติกรมธุรกิจพลังงาน กลับเมนูหลัก  
 

  รัฐบาลได้ผลักดันให้มีการปฏิรูประบบราชการโดยรวบรวมหน่วยราชการที่มีภารกิจเดียวกันหรือคล้ายกัน ไปไว้ในกลุ่มภารกิจ
หรือกระทรวง ทบวง กรมเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนลดขั้นตอนการบังคับบัญชา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ
อันจะส่งผลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วสะดวก มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กรมธุรกิจพลังงานเป็นส่วนราชการที่เกิดขึ้นใหม่ ในสังกัดกระทรวงพลังงานตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ 99ก ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2545 และ เล่มที่ 119 ตอนที่ 102 ก ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2545 โดยมีภารกิจหลักในการควบคุม กำกับ ดูแลการจัดหา จัดเก็บ ขนส่ง บรรจุ จำหน่าย ใช้
และการประกอบธุรกิจด้านการพลังงานทุกประเภทให้มีปริมาณคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย ตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
  โครงสร้างกรมธุรกิจพลังงาน กลับเมนูหลัก  
 
  ตราสัญลักษณ์ กรมธุรกิจพลังงาน กลับเมนูหลัก  
 
กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อภารกิจ ในการจัดหา พัฒนา
บริหารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
 

“โลกุตระ”
ญลักษณ์ที่สื่อความหมาย พุทธปัญญาความหยั่งรู้และความเพียรพยายในการหลุดพ้น

จากวัฏสงสาร เช่น การตรัสรู้ถึงหนทางนิพาน กระทรวงต้องการสื่อให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกคน ที่ประกอบขึ้นเป็นกระทรวงพลังงาน

การทุ่มเทความรู้ความสามารถ และความเพียรพยายามคิดค้นหากลยุทธ์ที่ดีที่สุด
เพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างมั่นคงและพอเพียง
นอกจากนี้ยังให้ความหมายถึงความสูงความเจริญรุ่งเรืองเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกโชติช่วง
ให้ความสว่างไสว และสะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และความเจริญของประเทศ
ซึ่งคือเป้าหมายของกระทรวง เพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติและประชาชน

 

สีส้มแดง

สีดำ

กระตุ้นให้เกิดความมั่นใจและความเชื่อมั่น มีความหนักแน่น ทำให้รู้สึก
อบอุ่น มีชีวิตชีวา สีโทนนี้ยังเพิ่มความกล้าหาญ เพิ่มพลัง สร้างอุดมคติ
ดูยิ่งใหญ่ ทำให้มีแรงบันดาลใจและผลักดันให้ถึงจุดมุ่งหมาย
ที่สมบูรณ์อย่างลงตัว*
ให้ความรู้สึกถึงความสง่า ภูมิฐาน เป็นสีที่บ่งบอกถึง ความเร้นลับ
น่าค้นหา ให้ความรู้สึกถึงความหนักแน่น มั่นคง รวมไปถึงความรู้สึก
เรียบง่าย แต่แฝงด้วยอำนาจ และความเป็นเลิศ*
*ส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องของสีกับวัฒนธรรม (Cross Cultural User Interface Design) Dr.BJ. Fogg : Stanford University U.S.A. 1999
 
  หน้าที่และภารกิจ กลับเมนูหลัก  
 
     1. กำหนด ควบคุม และพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
     2. กำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
     3. กำหนด ควบคุม และพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
     4. ตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
     5. ศึกษา วิจัย และพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งเผยแพร่
       และเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
     6. กำกับดูแลโรงกลั่นน้ำมันให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง
     7. เตรียมความพร้อมและปฏิบัติการด้านพลังงานในภาวะวิกฤติและภัยพิบัติที่มีผลต่อธุรกิจพลังงาน
       ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบของกรม
     8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
       
  ผู้บริหารกรมธุรกิจพลังงาน กลับเมนูหลัก  
 
           
       
    นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
   
    witoon@doeb.go.th    
   
-ว่าง-
รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
    นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว
รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
      somboonk@doeb.go.th
           
   
นางอุษา ผ่องลักษณา
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
    นางสาวนัฏกร เรืองศิลปานันต์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
usa@doeb.go.th     nattakorn@doeb.go.th
           
   
นางภาวนา มานะเวช
ผู้อำนวยการ
กองแผนงานธุรกิจพลังงาน
    นายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน
ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัย
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
paowana@doeb.go.th     tavan@doeb.go.th
           
   
-ว่าง-
ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
    -ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ำมัน
 
 
   
นายวิสูตร ชินรัตนลาภ
ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัย
ธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
    นางสาวลักขณา สุมาบัติ
ผู้อำนวยการสำนักบริการธุรกิจ
และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
visut@doeb.go.th     luckana@doeb.go.th
     
นางสาวพีรพัฒน์ อินทรชุบ
ผู้อำนวยการ
สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
     
peerapat@doeb.go.th      
           
 
  ที่ตั้งกรมธุรกิจพลังงาน กลับเมนูหลัก  
 

 
หน้าแรก | บริการ | ข่าวและกิจกรรม | การจัดการความรู้ | ข้อมูลธุรกิจพลังงาน | เกี่ยวกับกรม | หน่วยงานอื่นๆ | หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง