1.การเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ปี 2560
Link : http://www.doeb.go.th/knowledge/data/selection_of_proper_oil_for_spec_engine.pdf

2.คู่มือการเปรียบเทียบปรับความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
Link : http://www.doeb.go.th/knowledge/data/fine_instruction_for_illegal_action_on_lpg60.pdf

3.นำเสนอกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียม พ.ศ.2560
Link : http://www.doeb.go.th/knowledge/data/min_regulation_lpg_container60.pdf

4.รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
Link : http://www.doeb.go.th/knowledge/data/constitution_and_gov_reform130360.pdf

5.คู่มือองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นเรื่อง โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นตามแผนจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2554
Link : http://www.doeb.go.th/kmv2/knowledge/manual-lub160859.pdf

6.คำสั่งทางปกครองและการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
Link : http://www.doeb.go.th/knowledge/data/km-law300659.pdf

7.แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2558 - 2559 (Oil Plan 2015) ภายใต้แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint : TIEB 2015- 2036)
Link : http://www.doeb.go.th/knowledge/data/km-oilplan2016-240659.pdf

8.การจัดทำราคากลาง ร่างขอบเขตงาน และการบริหารสัญญาอย่างไรให้มีความรัดกุม
Link : http://www.doeb.go.th/kmv2/file/KM-dtaprice150359.pdf

9.การเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
Link : http://www.doeb.go.th/kmv2/file/KM-statistic150359.pdf

10.รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลในอัตราส่วนร้อยละ 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยวิธีการทดสอบภาคสนาม โดย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Link : http://www.doeb.go.th/kmv2/file/ptt-study-ado081258.pdf