Untitled Document
ขอเลื่อนการบรรยายโครงการฝึกอบรมเรื่อง "เลือกรับบำนาญแบบไหนสุขใจที่สุด (Undo และ Redo)" ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถประสานโดยตรงได้ที่ สำนักบริหารกลาง โทร 0 2794 4315
ธุรกิจพลังงานรอบรู้