กลับหน้าเดิม  

สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 
อำนาจหน้าที่
 
  1. ดำเนินการส่งเสริม พัฒนาและกำหนดมาตรฐานระบบความปลอดภัยและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

  2. ดำเนินการกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

  3. ดำเนินการกำกับดูแลการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สิน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามที่กฏหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด

  4. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย
ตามที่กฏหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด

  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   
คู่มือการปฎิบัติงาน
   
  1. คู่มือการปฏิบัติงานสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

  2. คู่มือบริหารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ (ปล.2)

  3. คู่มือบริหารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบก่อสร้างสถานประกอบกิจการบรรจุก๊าซ
การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ (ปล.2) 

 

4. คู่มือบริหารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ(ปล.2)


  5. คู่มือบริหารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลที่ประกอบกิจการฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ

  6. คู่มือบริหารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่องการให้ความเห็นชอบผู้ทดสอบและตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงานวิชาการด้านการทดสอบและตรวจสอบ

  7. คู่มือบริหารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การออกบัตรและหนังสือรับรองพนักงานบรรจุก๊าซและการออกบัตรและหนังสือรับรอง
บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลการจำหน่ายก๊าซโรงเก็บก๊าซหรือการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

  8. คู่มือบริหารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) 
สำหรับการค้าปลีกวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ร้านจำหน่ายก๊าซ)