ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรม
 
 
Link

 

คำถามคำตอบในการสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ ประจำปี 2547
 
ก. น้ำมันเชื้อเพลิง
1. ขอความชัดเจนในการผ่อนผันโครงสร้างสถานีบริการน้ำมันที่มีการต่อเติม เพื่อความอยู่รอดของปั๊ม
ตอบ การต่อเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานีบริการต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ
 

2. ภาครัฐมีมาตรการควบคุมให้ปั๊มลอยมีมาตรฐานเดียวกับสถานีบริการ ( Major Oil) อย่างไร ใช้หลักการเดียวกับก๊าซได้หรือไม่ (ยี่ห้อใครยี่ห้อมัน)

ตอบ ปั๊มถังลอยดีเซลมีมาตรฐานโครงสร้างคล้ายกับสถานีบริการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างมาตรฐานประกาศใช้เป็นกฎหมาย

 

3. มาตรการการปิดปั๊มน้ำมันตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี 5 จะคงอยู่อีกนานแค่ไหน เสนอให้ปิดปั๊มวันอาทิตย์วันเดียว ส่วนวันอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปั๊ม

ตอบ มาตรการการปิดปั๊มน้ำมันเป็นมาตรการของรัฐบาล ในการประหยัดพลังงานในภาวะน้ำมันแพง เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงจะมีการทบทวนมาตรการตามความเหมาะสมต่อไป

 

4. ขอให้ยกเว้นการเสียภาษี อบจ. เนื่องจากภาษีน้ำมันซ้ำซ้อน ต้องการให้กระทรวงพลังงานช่วยประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ ที่ต้องเสียภาษีเพิ่มอีก

ตอบ การกำกับดูแลเรื่องจัดเก็บภาษีไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงาน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่จะต้องให้หน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแก้ไข คือ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานได้ประสานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว

 

5. ขอให้ผู้ใช้บริการ (มอเตอร์ไซด์) เติมน้ำมันไม่น้อยกว่า 40 บาท เป็นความผิดหรือไม่

ตอบ กรมธุรกิจพลังงานไม่สามารถกำหนดได้ ให้แจ้งไปที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

6. การถ่ายโอนอำนาจในการออกใบอนุญาตไปยัง อบต.ต่าง ๆ โดยเฉพาะการต่อใบอนุญาต ธพ.น.4 ประจำปี 2548 ต่อที่ อบต.แน่นอนหรือไม่ และทุกจังหวัดหรือไม่ สามารถยื่นที่สำนักงานพลังงานภูมิภาคได้หรือไม่

ตอบ การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการในปี 2546-2547 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกแห่งภายในปี 2548 ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องสอบถามข้อมูลการยื่นขออนุญาตที่สำนักงานพลังงานภูมิภาค หรือกรมธุรกิจพลังงาน แล้วแต่กรณี ก่อนยื่นคำขอ

 

7. ใบอนุญาตที่ขอตั้งแต่เดือนสิงหาคม และได้ผ่านการตรวจดูสภาพสถานประกอบการผ่านแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ ต้องการทราบว่าต้องใช้ระยะเวลาอนุมัตินานเท่าไรภายในกี่วัน

ตอบ ภายใน 25 วันทำการ ถ้ายังไม่ได้รับให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพลังงานภูมิภาค หรือกรมธุรกิจพลังงาน

 

8. การปรับปรุงปั๊ม เป็นค่าใช้จ่ายของใคร มีนโยบายที่สามารถช่วยเหลือทั้งผู้ผลิต ผู้ดำเนินการ ( Dealer) และผู้บริโภคได้มากที่สุดหรือไม่

ตอบ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้ประกอบการกับผู้ค้าน้ำมันที่เป็นตัวแทนค้าต่าง

 

9. การต่อใบอนุญาต ธพ.น.4 จะแล้วเสร็จ สามารถรับใบอนุญาตหลังจากยื่นเรื่องต่ออายุแล้วภายใน 15 วัน
จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด หากไม่ได้รับภายใน 15 วัน ผู้ประกอบการจะทำอย่างไร

ตอบ ปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้ถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนที่เป็นสถานีบริการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ฉะนั้น จึงขึ้นอยู่กับระเบียบปฏิบัติภายในของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ท่านยื่นขออนุญาตว่าจะกำหนดเวลาพิจารณากี่วัน แต่กรมธุรกิจพลังงานได้ออกระเบียบในเรื่องการพิจารณาอนุญาตดังกล่าวไว้ 15 วันทำการ และหากยังไม่ได้รับใบอนุญาตฉบับใหม่ท่านสามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาต

 

10. สถานีบริการเก่าที่ใบอนุญาตขาดไม่ได้ทำการต่ออายุประมาณ 3 ปี สามารถขอต่อใบอนุญาตใหม่โดยใช้ใบอนุญาตเดิมได้หรือไม่ ไม่ใช่เป็นการทำเรื่องขอใบอนุญาตใหม่ทั้งหมดเหมือนตอนสร้างสถานีบริการใหม่

ตอบ ไม่ได้ ต้องเสนอเรื่องขออนุญาตใหม่เหมือนกับสร้างสถานีบริการใหม่

 

11. ผู้ประกอบการยื่นอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ เป็นเวลากว่า 60 วัน ยังไม่ได้รับใบอนุญาต และไม่ได้รับแจ้งข้อขัดข้องแต่อย่างใด เมื่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบก็แจ้งว่าจะดำเนินการให้ ผู้ประกอบการควรทำอย่างไร สามารถดำเนินการได้เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว (25 วัน) หรือไม่ เหมือนกับกฎหมายอื่น ๆ เช่น พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522

ตอบ กรณีนี้ผู้ขออนุญาตควรมีหนังสือร้องขอไปยังหน่วยงานที่รับเรื่อง เพื่อให้พิจารณาอนุญาตโดยเร็ว หากไม่ได้รับหนังสือชี้แจงหรือได้รับแต่เห็นว่าเป็นคำชี้แจงที่ไม่มีเหตุผล เมื่อครบกำหนด 90 วันนับจากวันที่ยื่นขออนุญาต สามารถนำไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ อนึ่ง หากยังไม่ได้รับใบอนุญาตท่านก็ไม่สามารถจะประกอบกิจการได้ ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพียงสถานเดียว

 

12. สูบบุหรี่ โทรศัพท์มือถือ ใกล้บริเวณแท่นปั๊มน้ำมัน หรือไม่ดับเครื่องยนต์ ขณะเติมน้ำมัน มีข้อแนะนำอย่างไร เป็นความผิดอาญาหรือไม่

ตอบ ขณะนี้ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาใช้บังคับ การกระทำดังกล่าว จึงยังไม่เป็นความผิดทางอาญา แต่ควรแนะนำถึงเรื่องความไวไฟของน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้

 

13. การต่อใบอนุญาต ธพน.4 ทั่วประเทศ สามารถต่อโดยการจ่ายค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์และธนาคาร
กรุงไทยได้ แล้วใบอนุญาตที่ต่อแล้วกับใบเสร็จส่งมาทางไปรษณีย์เช่นกันใช่หรือไม่

ตอบ ส่งทางไปรษณีย์ได้ หากผู้ขออนุญาตแจ้งความประสงค์

 

14. การจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ่ายให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือจ่ายให้แต่ละอบต.

ตอบ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่หน่วยงานใดก็จ่ายค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานที่รับคำขอนั้น

 

15. ใบอนุญาตออกจากกรมธุรกิจพลังงาน หรือ อบต.

ตอบ ยื่นคำขอที่หน่วยงานใดหน่วยงานนั้นเป็นผู้ออกใบอนุญาต ทั้งนี้เนื่องจากกรมธุรกิจพลังงานได้เริ่มถ่ายโอนงานด้านสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศแล้ว ระหว่างปี 2546-2547

 

16. ถ้าใบอนุญาตไม่ส่งมาให้ภายในเวลา 15 วัน ทำอย่างไร

ตอบ สอบถามหน่วยงานที่ยื่นขออนุญาต

 

17. จดหมายแจ้ง กรมธุรกิจพลังงานหรือ อบต.เป็นผู้ออก และส่งไป S/S หรือ บริษัท

ตอบ หน่วยงานที่รับคำขอเป็นผู้ออกหนังสือ และแจ้งไปยังที่ทำการของผู้ขอรับใบอนุญาต

 

18. การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ทำให้การต่ออายุใบอนุญาตลำบากหรือไม่ เพราะเดิมต่ออายุตามภูมิภาคต่าง ๆ 12 ภูมิภาค ปัจจุบันต้องไปต่อตาม อบต.หรือเทศบาลต่าง ๆ ตามที่สถานีบริการตั้งอยู่

ตอบ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตสามารถยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้

 

19. เดิมมีกรมโยธาธิการ ตอนนี้มีกรมธุรกิจพลังงานขึ้นมาใหม่ ไม่ทราบว่ากรมโยธาธิการยุบไปเลย หรือยังอยู่และแต่ละฝ่ายทำหน้าที่หลักตรวจสอบอะไรบ้าง

ตอบ ปัจจุบันกรมโยธาธิการได้ยุบเลิกไปโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และได้โอนอำนาจหน้าที่และอัตรากำลังของกองควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ กรมโยธาธิการไปเป็นของกรมธุรกิจพลังงาน ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2545

 

20. สถานีบริการน้ำมัน สามารถเปิดธุรกิจเสริมอะไรได้บ้าง และห้ามธุรกิจใดบ้าง ต้องขออนุญาตหรือไม่

ตอบ ต้องตรวจพิจารณาจากกฎกระทรวงว่าด้วยสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งขณะนี้ได้ยกร่างแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในช่วงต้นปี พ.ศ.2548 ระหว่างกฎกระทรวงยังไม่มีผลบังคับใช้ ให้ดูรายละเอียดจากประกาศกรมโยธาธิการ เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2538

 

21. ปั๊มที่มีรถแท็กซี่มารับบริการในตอนเปลี่ยนกะของรถเวลาหลัง 24.00 น. จะขอผ่อนผันในการเปิดให้บริการ รถแท็กซี่ได้อย่างไร

ตอบ ทำหนังสือถึงกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ขอผ่อนผันพร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็นและเอกสารประกอบ โดยหน่วยงานที่รับแจ้งจะรวบรวมเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลตามมาตรการประหยัดพลังงานพิจารณาต่อไป
 

มีต่อ


 
 
อินทราเน็ต | อีเมลล์ | ติดต่อกรม

 

:: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ::