หน้า 1 จากทั้งหมด 1

บุคคลากรที่รับผิดชอบดูแลร้านจำหน่ายก๊าซ โรงงานเก็บก๊าซ

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 21 ธ.ค. 2007 7:20 pm
โดย ธราดล[tass_zdi07@yahoo.com]
เนื่องจากโรงงานของผมมีถังเก็บก๊าซ 4 ถัง (LPG,Argon,ไนโตรเจน,Co2) ซึ่งมีท่อจ่ายก๊าซเพื่อใช้งานตามจุดต่างๆ และก็มีถังก๊าซใช้งานตามจุดต่างๆ ภายในโรงงานด้วย โดยจะมีสถานที่เก็บภาชนะบรรจุก๊าซเหล่านั้น ไม่เกิน 300 กิโลกรัม

ผมอยากทราบว่าในกรณีเช่นนี้บริษัทจะต้องจัดให้มีบุคคลากรที่รับผิดชอบดูแลหรือไม่ ตามนัยของประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมบุคคลากรที่รับผิดชอบดูแลร้านจำหน่ายงานก๊าซ โรงเก็บก๊าซ หรือการขนส่งก๊าซปิโตเลียมเหลว พ.ศ. 2550 ประกอบกับข้อ 3 ของประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา การขนส่ง การกำหนดบุคคลกรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับการค้าปลีกวัตถุอันตรายก๊าซปิโตเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2549

Re: บุคคลากรที่รับผิดชอบดูแลร้านจำหน่ายก๊าซ โรงงานเก็บก๊าซ

โพสต์เมื่อ: พุธ 09 ม.ค. 2008 9:30 am
โดย สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
โรงงานของท่านมีการเก็บก๊าซ LPG. จำนวน 4 ถัง เป็นสถานที่ใช้ก๊าซ ที่จะต้องปฏิบัติตาม ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28ฯ ไม่ใช่ร้านจำหน่ายก๊าซ หรือโรงเก็บก๊าซ ตามประกาศของประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา การขนส่ง การกำหนดบุคคลกรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับการค้าปลีกวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2549

ในกรณีเช่นนี้บริษัทไม่ต้องจัดให้มีบุคคลากรที่รับผิดชอบดูแลตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมบุคคลากรที่รับผิดชอบดูแลร้านจำหน่ายงานก๊าซ โรงเก็บก๊าซ หรือการขนส่งก๊าซปิโตเลียมเหลว พ.ศ. 2550