หน้าแรก'; ?> วิธีการประหยัดน้ำมัน, โครงการ 108ไอเดีย ประหยัดน้ำมัน, 108 Ideas Save Energy, ขับรถให้ประหยัดน้ำมัน - กรมธุรกิจพลังงาน โครงการ 108 ไอเดีย , how to save energy, save energy petrol, ideas save petroleum, save petrol energy, do save petrol energy, how to save petrol energy '; ?>
'; if($rs['g_link']): $showImage=''.$showImage.''; endif; echo $showImage; endwhile; ?>
$re=SelectAllRedordDB('gallary','*'," g_display=1 ORDER BY g_num DESC"); while($rs=mysql_fetch_array($re)): //$arr_gll .='"images/img_upload/'.$rs['g_img'].'",'; $arr_gll .='"img_id_'.$rs['g_id'].'",'; $showImage=''; if($rs['g_link']): $showImage=''.$showImage.''; endif; echo $showImage; endwhile; $arr_gll = substr($arr_gll, 0, -1); ?>
< >
*/?>
$date_1): $num_show=5; else: $num_show=4; endif; $re=SelectAllRedordDB('detail,detail_cat_news','*',"d_grp='news' AND d_display=1 AND d_index=1 AND (d_cat=pg_id AND pg_display=1) ORDER BY d_num DESC"); if($re): ?>
<?=stripslashes($rs['d_head_th'])?>

"> <?=stripslashes($rs['d_head_th'])?>
*/?>
?rel=0&wmode=transparent" src="images/img_upload/" width="350" height="200" alt="" title=""> */?>
'; $tag_a2=''; endif; ?> */?>
'; else: echo ''; endif; ?> ='20140225000100'):?> */?>