BMW X3 2014

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
xDrive20d (F25 LCI) B47D20A EURO 5 Commonrail

เงื่อนไขการให้บริการ
1. รถยนต์ BMW และ MINI ใหม่จำหน่ายในปัจจุบันรวมถึงรถยนต์ BMW และ MINI ที่แสดงในตารางนี้ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ขึ้นต้นด้วยรหัส B37, B47, และ B57 เท่านั้นที่สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ไม่กระทบต่อเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพรถยนต์
2. รถยนต์ BMW และ MINI ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนอกเหนือจากข้อ 1. ในขณะนี้เช่น N47, N57 ฯลฯ ไม่รองรับน้ำมัน Biodiesel ประเภท หมุนเร็วธรรมดา โดยรถยนต์กลุ่มนี้สามารถรองรับน้ำมัน Biodiesel ระดับไม่เกิน B7 เท่านั้น
3. รถยนต์ BMW และ MINI ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนอกเหนือจากข้อ 1. ในขณะนี้เช่น N47, N57 ฯลฯ ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถหาน้ำมัน Biodiesel ระดับไม่เกิน B7 เติมได้นั้น สามารถเติมน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ได้เป็นการชั่วคราวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา อย่างต่อเนื่องเพราะมีผลต่อระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ในเครื่องยนต์ ในกรณีใช้ต่อเนื่องเป็นประจำซึ่งอาจไม่ถูกครอบคลุมภายใต้เงื่อนการรับประกันคุณภาพรถยนต์
4. เครื่องยนต์ดีเซลในรถยนต์ BMW และ MINI ทุกรุ่นในขณะนี้ไม่รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ไม่มีสวนผสมของน้ำมัน Biodeisel มากกว่า 10% (ไม่รองรับ B20)
5. ในกรณีลูกค้าไม่ทราบว่ารถยนต์ที่ครอบครองใช้เครื่องยนต์ดีเซลประเภทใด และสามารถรองรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ได้หรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของ BMW Thailand หรือ ศูนย์บริการที่จำหน่ายรถยนต์ BMW และ MINI อย่างเป็นทางการ
6. รายละเอียดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ระบุในคู่มือผู้ใช้รถยนต์ รวมถึงแผ่นป้ายระบุประเภทน้ำมันที่รถยนต์สามารถรองรับได้ที่ติดบริเวณฝาปิดช่องเติมน้ำมันจะถูกปรับเพิ่มการรองรับน้ำมัน Biodiesel ประเภท หมุนเร็วธรรมดา ในรถยนต์ใหม่ที่จำหน่ายตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้จะไม่มีการปรับแก้ข้อความในคู่มือผู้ใช้รถยนต์ และแผ่นป้ายระบุประเภทน้ำมันในรถยนต์ที่ได้ผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดก่อนหน้านั้น