CHEVROLET Colorado 2020 (ผลิตตั้งแต่ ก.ค.62)

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
- LKH, LP2 EURO4 -

เงื่อนไขการให้บริการ
โปรดตรวจสอบข้อมูลปริมาณไบโอดีเซลในน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถใช้งานได้ในคู่มือประจำรถ หรือเครื่องหมาย B20 ที่ฝาถังน้ำมันก่อนการใช้งานกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20