DAIMLER 2015

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
Actros 3344S OM501 EURO3 -

เงื่อนไขการให้บริการ
- ติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับคำแนะนำและทำการตั้งค่าเครื่องยนต์ให้เหมาะสม ก่อนเริ่มใช้งานเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลหมุนเร็วหมุนเร็วธรรมดา

- การใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลหมุนเร็วหมุนเร็วธรรมดา อาจส่งผลกระทบถึงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง สมรรถนะเครื่องยนต์ และระยะการซ่อมบำรุง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษา

- การบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดหรือแนะนำ