FUSO 2017

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
FE84DE6SRDHA, FE85DE7SRDHA, FE85DG7SRDHA
FIV2PFX2RDHB, FIV1PHX2RDHB, FIV1PKX2RDHB
FJY1WT2RDHB, FJX3WKM2RDHA,FZY3WJR2RDHB
4M50-7AT7
4D37 125
6S20
EURO 3 -

เงื่อนไขการให้บริการ
- ติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับคำแนะนำและทำการตั้งค่าเครื่องยนต์ให้เหมาะสม ก่อนเริ่มใช้งานเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลหมุนเร็วหมุนเร็วธรรมดา
- การใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลหมุนเร็วหมุนเร็วธรรมดา อาจส่งผลกระทบถึงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง สมรรถนะเครื่องยนต์ และระยะการซ่อมบำรุง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษา
- การบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดหรือแนะนำ