HINO 2009

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
XZU600R-HKMLKT3,
XZU600R-HKMQLT3,
XZU600R-HKTQLT3,
XZU650R-HKMRLT3,
XZU650R-HKTRLT3,
XZU710R-HKFTLT3,
XZU720R-HKFTLT3,
FC9JEKA,
FC9JJKA,
FC9JELA,
FC9JJLA,
FC9JLLA,
RK8JSLA-NJT,
RM1ESKU,
RK8JSLA-NJT,
RM1ESKU
N04C-VA,
N04C-VB,
J05E-TD,
J05E-TC,
J08E-UD,
E13C-UT
EURO 3 -

เงื่อนไขการให้บริการ
เมื่อทำตามคำแนะนำโดยศูนย์บริการมาตรฐานฮีโน่