HINO 2019

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
SR1EKLG-MXT,
XZB70R-ZEMHY,
FC9JE1A-ABAHF,
FC9JJ1A-ABAHF,
FC9JE1A-BBAHF,
FC9JJ1A-BBAHF,
FC9JJ1A-BXAHF,
FC9JL1A-BBAHF,
FC9JL1A-BXAHF,
FC9JE1A-CBAHF,
FC9JJ1A-CBAHF,
FC9JJ1A-CXAHF,
FC9JL1A-CBAHF,
FC9JL1A-CXAHF
E13C-TM,
N04C-VL,
J05E-VC,
J05E-VD,
J05E-UT
EURO 3 -

เงื่อนไขการให้บริการ
เมื่อทำตามคำแนะนำโดยศูนย์บริการมาตรฐานฮีโน่