MAZDA BT50 2020 เป็นต้นไป

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
PRO 2.2L, PRO 3.2L P4AT, P5AT EURO 4 Common Rail Direct Injection

เงื่อนไขการให้บริการ
นำรถเข้าบำรุงรักษาตามระยะทุกๆ 15,000 กิโลเมตร