SCANIA 2011

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
รถบรรทุก PGR ซีรี่ย์,

รถโดยสาร K ซีรี่ย์
DC9, DC13, DC16

DC9, DC13
- PDE

เงื่อนไขการให้บริการ
1. รถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
1.1 ใช้น้ำมันไบโอดีเซล หรือ FAME ที่ผลิตและเป็นไปตามมาตรฐาน EN14214 เท่านั้น
1.2 เป็นรถที่ใช้งานอยู่ตลอด ห้ามใช้กับรถที่มีการจอดโดยไม่ได้ใช้งานนานกว่า 2 เดือน เนื่องจากอาจทำให้เกิดการเติบโตของแบคทีเรียได้ และทำให้ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงตัน
1.3 เปลี่ยนฝาถังน้ำมัน, โอริง, วาล์วระบายที่ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานกับไบโอดีเซล ตามที่สแกนเนียกำหนด และอัปเดตโปรแกรม (SOPS) ของรถให้ตรงกับชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้
1.4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน และทำความสะอาดกรองปั่น หลังจากเริ่มใช้งานน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 1,000 กิโลเมตรแรก
1.5 เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่สำหรับใช้กับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 โดยเฉพาะในช่วง 3,000 กิโลเมตรแรกไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องถูกเปลี่ยนทุกๆ 1,000 กิโลเมตร
1.6 ปฏิบัติตามคำแนะนำในการบำรุงรักษา โดยรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นจะมีระยะทุกๆ 30,000 กิโลเมตร ทำความสะอาดไส้กรองน้ำมันแบบปั่นทุกระยะ พร้อมเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงทุกๆ 10,000 กิโลเมตร
2. ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ในกรณีต่างๆ ดังนี้
2.1 รถฉุกเฉิน
2.2 รถที่มีการจอดโดยไม่ได้ใช้งานนานกว่า 2 เดือน
2.3 รถโดยสารที่มีเครื่องยนต์ที่มีระบบการฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ HPI (High Pressure Injection)
2.4 เครื่องยนต์ที่มีระบบการฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ XPI (Extra-High Pressure Injection) ที่ไม่ได้มีการรองรับ หรืออนุมัติสำหรับไบโอดีเซล