VOLVO TRUCKS 2014

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
FM series,
FMX series,
FH series
D11A, D13A - -

เงื่อนไขการให้บริการ
1. คุณภาพน้ำมันหล่อลื่นที่แนะนำ VDS-3 หรือ VDS-4
2. ค่าความหนืดของน้ำมันเกรด 15W/40
3. น้ำมันดีเซลต้องผ่านมาตรฐาน EN590
4. ค่า FAME (Fatty Acid Methyl Esters) ของน้ำมันเชื้อเพลิงต้องผ่านมาตรฐาน EN14214
5. น้ำมันดีเซลที่จะผสมไบโอดีเซล (น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20) ต้องผสมจากผู้ผลิตน้ำมันเท่านั้น
6. สำหรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล ระยะการดูแลบำรุงรักษา/เปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดหรือแนะนำ
7. สำหรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลอาจทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงผลรวมเปลี่ยนแปลงจากเดิม
8. สำหรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล กำลังหรือสมรรถนะของเครื่องยนต์อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำมัน และการดูแลบำรุงรักษา