ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำอาคารทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำอาคารตรวจสอบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำส่วนกลาง กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2564)
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดูทั้งหมด
ไม่มีข้อมูล
...
...
...
...
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2564
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ และเพิ่มช่องทางการยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ หรือการรับ-ส่ง เอกสารที่กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโครานา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19)
- ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด ผู้มีสิทธเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการทดสอบและตรวจสอบด้านวิศวกรรมสำหรับสถานีบริการน้ำมัน
- ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2559
- เชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ดูทั้งหมด
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแน่งวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา นายช่างเทคนิค และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง เลื่อนการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ดูทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

chatbutton