ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมกราคม) กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหัวรับสัญญาณการจุดระเบิดของเครื่องหาค่าออกเทน (Pickup Detonation) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ตัว (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนธันวาคม) สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารมาตรฐานน้ำ จำนวน 1 รายการ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดูทั้งหมด
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เพิ่ม ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ การรับ – ส่งเอกสาร และการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ กับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ การรับ-ส่งเอกสาร และการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ กับกรมธุรกิจพลังงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)(ฉบับที่ 2)
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2564
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ และเพิ่มช่องทางการยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ หรือการรับ-ส่ง เอกสารที่กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโครานา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19)
- ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด ผู้มีสิทธเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการทดสอบและตรวจสอบด้านวิศวกรรมสำหรับสถานีบริการน้ำมัน
ดูทั้งหมด
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร ของกรมธุรกิจพลังงาน
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมธุรกิจพลังงาน
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรโยธา นายช่างเทคนิค และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ของกรมธุรกิจพลังงาน
ดูทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

chatbutton