ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566) สำนักงานเลขานุการกรม
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566) กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทชุดสร้างภาพ(Drum) สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการ ซัก อบ รีด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดูทั้งหมด
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ.2566
- คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 8/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 107/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เฉพาะน้ำมัน ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เฉพาะน้ำมัน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
ดูทั้งหมด
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ของกรมธุรกิจพลังงาน
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมธุรกิจพลังงาน
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมธุรกิจพลังงาน
ดูทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

chatbutton