ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี และ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง)
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ 19 ราย (สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน)
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มสถานที่บรรจุและร้านจำหน่าย กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำอาคารทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดูทั้งหมด
- คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 107/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เฉพาะน้ำมัน ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เฉพาะน้ำมัน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2564
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ และเพิ่มช่องทางการยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ หรือการรับ-ส่ง เอกสารที่กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโครานา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19)
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา นายช่างเทคนิค และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
ดูทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

chatbutton