สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน : BUREAU OF FUEL BUSINESS SAFETY  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการ
  "พลังงานมั่นคง ดำรงคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ฉับไวบริการ"  
"ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ" ปีที่4
     
เฉพาะสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก
และประเภท ข เท่านั้น (ทั่วประเทศ)
 
- ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ โครงการ "ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ"  (ปีที่ 4) เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. - 31 มี.ค. 2556 เพียง 1,500 แห่ง เท่านั้น ---
 
โอกาสสำคัญที่สถานีบริการน้ำมันของคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน
.


           กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการกำกับควบคุมกิจการพลังงานในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง โดยการกำกับดูแลตามกฎหมายและพัฒนามาตรฐานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และประชาชนได้วางกลยุทธ์เพื่อยกระดับมาตรฐานในการให้บริการของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทั้งทางด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการให้บริการ เพื่อ มุ่งสู่มาตรฐาน ด้วยบริการจากภาครัฐ

          ในปัจจุบัน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงได้มีการขยายการบริการในด้านต่างๆ ที่มีผลเชิง ปฏิสัมพันธ์ และสร้างความใกล้ชิดกับชุมชนมากมาย หลายมิติซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนใกล้เคียงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ห้องสุขา ตลาดสินค้าชุมชน ตลอดจนเป็นสถานที่นัดพบ และพักผ่อนระหว่างการเดินทาง
 
          เพื่อให้เจตนารมย์ในการยกระดับมาตรฐานของสถานีบริการน้ำมันและการปลูกจิตสำนึกประชาชนดังกล่าวสามารถส่งผลในการปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม กรมธุรกิจพลังงานจึงจัดให้มีการรับรองมาตรฐาน “ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่า ใช้บริการ” ขึ้น เพื่อเป็นมาตรการในการสร้างแรงจูงใจให้สถานีบริการฯ ปรับปรุงมาตรฐานและระบบการควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงและการให้บริการของตนและมีส่วนร่วม ในการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อภาพพจน์ของธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน สร้างเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนนำสู่การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนรอบสถานประกอบการอีกด้วย
 
 
    โครงการ "ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ" ปีที่ 4
 

               เป็นโครงการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สถานีบริการน้ำมัน ปรับปรุงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการ และการควบคุมคุณภาพน้ำมัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน โดยเปิดรับสมัครสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นปีแรก มีสถานีบริการน้ำมันผ่านเกณฑ์การประเมิน 370 แห่ง ในปีที่ 2 มีสถานีบริการน้ำมันผ่านเกณฑ์การประเมิน 437 แห่ง และในปีที่ 3 มีสถานีบริการน้ำมันผ่านเกณฑ์การประเมิน 745 แห่ง และจะมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่ 4

   
   
    วัตถุประสงค์ของโครงการ
.

             เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงปรับปรุงพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและ
การควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงและเห็นความสำคัญที่จะรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
             เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด สะดวก ของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
             เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัย สะอาด สะดวก ของประชาชนที่จะได้รับจาก การเข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ให้สูงขึ้น
             เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงว่าจะได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ บริการ ที่สะอาด สะดวกและมีความปลอดภัย               
             เพื่อส่งเสริมให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตระหนักและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 
    กลุ่มเป้าหมาย
 
(ทั่วประเทศ)
 
 
    ประเภทรางวัล
 
1. Gold
เหรียญทอง.
2. Silver
เหรียญเงิน

3. Bronze
เหรียญทองแดง

มีคะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่า 90% มีคะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่า 80% มีคะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่า 70%
 
 
    หลักเกณฑ์การประเมิน
         

ส่วนที่ 1 ระบบควบคุมคุณภาพน้ำมัน
1.1 ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน
1.2 เอกสารการจัดซื้อน้ำมันที่ระบุชนิดน้ำมัน
1.3 มีการลงน้ำมันตามลำดับก่อนหลังถูกต้อง

ส่วนที่ 2 ระบบควบคุมความปลอดภัย
2.1 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
2.2 การควบคุมความปลอดภัยของการจราจรในสถานีบริการฯ
2.3 แผนควบคุมความปลอดภัย
2.4 การเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน

ส่วนที่ 3 ระบบควบคุมความสะอาด สุขอนามัย และมาตรฐานการบริการ
3.1 ระบบควบคุมความสะอาด สุขอนามัยและมาตรฐานการบริการ
3.2 แผนงานตรวจติดตามระบบควบคุมความสะอาดและสุขอนามัย
3.3 การดำเนินการพัฒนาระบบบริการและมาตรฐานทางด้านต่างๆ
3.4 การส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่นไทย

 
 
    เกณฑ์บังคับ 5 ข้อ
         

เกณฑ์บังคับ 5 ข้อ หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าไม่ผ่านการประเมินโครงการฯ ได้แก่
1. การตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน (เกณฑ์ส่วนที่ 1)
2. แผนการซ้อมภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ (เกณฑ์ข้อ 2.4.2)
3. ห้องสุขาอำนวยความสะดวกแก่คนชราและคนพิการ (เกณฑ์ข้อ 3.1.3.3)
4. บ่อดักไขมันมีสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุด อุดตัน (เกณฑ์ข้อ 3.1.4.3)
5. มีการปฏิบัติและประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายควบคุมการจำหน่าย และดื่่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในสถานีบริการ (เกณฑ์ 3.1.6.4)

 
 
    ภาพพิธีมอบเกียรติบัตรใบรับรองมาตรฐาน "ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ" ปีที่ผ่านมา (วันที่ 5 เม.ย. 2554)
     
   
     
     
             
         
             
         
           
         
 
    การตรวจและการประเมินฯ
     
 
 
 
 
ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
 
ตรวจสอบความปลอดภัย
 
         
         
     
  ตรวจสอบความปลอดภัย   ตรวจสอบความปลอดภัย  
         
         
 
 
 
 
ป้ายบอกชนิดหัวรับน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภท
 
ตรวจสอบความปลอดภัย
 
         
         
 
 
 
 

ระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน

  ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ฉุกเฉิน  
         
         
     
  ห้องน้ำผู้พิการ   ความสะอาด ถูกหลักสุขอนามัย และมีห้องน้ำผู้พิการ  
 
 
กรมธุรกิจพลังงาน : สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
เลขที่ 555/2 ชั้น 20 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900