ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 
 


ศูนย์รับข้อร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมธุรกิจพลังงาน
เลขที่ ๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์. ๐-๒๗๙๔-๔๑๑๑ โทรสาร. ๐-๒๗๙๔-๔๓๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๕๔ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน