ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 
 


ศูนย์รับข้อร้องทุกข์ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๕๕๕/๒ ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ฺB) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์. ๐-๒๗๙๔-๔๓๐๕ โทรสาร. ๐-๒๗๙๔-๔๓๐๐ สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๕๔ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน