วันที่แจ้งข้อร้องเรียน  08 มิ.ย. 2566

กรุณากรอกข้อมูลที่มี * หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก)     


 ข้อมูลร้องเรียน

 ชื่อ                                                                                        นามสกุล             

 (ผู้รับบริการ)

 สถานที่ติดต่อ/แจ้งผล

 บ้านเลขที่/หมู่บ้าน/อาคาร     

 ซอย                                                                                      ถนน     

 แขวง/ตำบล                                                                          เขต/อำเภอ        

 จังหวัด                                                                                  รหัสไปรษณีย์    

 เบอร์โทรศัพท์                                                                       โทรสาร             

 อีเมล์                                      

 หน่วยงานที่ต้องการร้องเรียน (โปรดระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น บริษัท/ห้าง/ร้าน.... สถานที่ตั้ง...)

 ข้อร้องเรียน (โปรดระบุรายละเอียด)

 เอกสารประกอบ (ถ้ามี)

        

 


                                                                                                                  
                                                                                                                         
                                                                                                                            


                                                                                                       
แจ้งร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานเลขานุการกรม กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น ๑๙ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๙๔-๔๐๑๑ โทรสาร ๐-๒๗๙๔-๔๓๐๐ สงวนลิขสิทธิ์@๒๕๕๔ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

.