หน้าแรก       เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
 
 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ฺB) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 0-2794-4309 โทรสาร. 0-2794 4300 สงวนลิขสิทธิ์ © 2551-2553 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน