Untitled Document
ขอเลื่อนการบรรยายโครงการฝึกอบรมเรื่อง "เลือกรับบำนาญแบบไหนสุขใจที่สุด (Undo และ Redo)" ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถประสานโดยตรงได้ที่ สำนักบริหารกลาง โทร 0 2794 4315

 

แบบคำร้องขอ คำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอจดทะเบียน แบบคำขอความเห็นชอบ แบบการยื่นขอกำหนด และ แบบคำร้องต่างๆ
 
สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
 

สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว


 

สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม $count"; } } ?>