หแ

        
บริการกรมฯ > ดาวน์โหลด > แบบแจ้งใบแจ้ง
แบบแจ้งใบรับแจ้ง
 
สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
 
- แบบแจ้งลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่น เพื่อขอความเห็นชอบ (ธพ.ค414)
 
- แบบแจ้งเพื่อต่ออายุหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบ แบบ (ธพ.ค 416)
 
- แบบแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดเพื่อขอความ
เห็นชอบ(แบบ ธพ.ค. 411)
 
- แบบแจ้งการเติมสารเติมแต่งในน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อขอความเห็นชอบ (แบบ ธพ.ค. 409)
 
- แบบแจ้งเพื่อขอรับความเห็นชอบการจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์การเกษตร
(ไบโอดีเซลชุมชน)(แบบ นพ. 425)
 
- แบบแจ้งเพื่อขอรับความเห็นชอบการจำหน่ายหรือมีไว้ เพื่อจำหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (แบบ ธพ. ค 406)
 
สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 
- แบบแจ้งปริมาณการจำหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้กลุ่มลูกค้าภายในราชอาณาจักร
จำแนกตามประเภทธุรกิจ (แบบ ธพ. ค 408)
 
- แบบแจ้งปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่าย และที่เหลืออยู่ ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 (ธพ.ธ 213-217)
 
- แบบแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่าย และที่เหลืออยู่ ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (นพ. 201- นพ. 212)
 
- ใบรับแจ้งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เฉพาะเพื่อการนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเขตปลอดอากรหรือระหว่างเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (นพ.120)
 
- แบบแจ้งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เฉพาะเพื่อการนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเขตปลอดอากรหรือระหว่างเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ( นพ.119 )
 
- แบบแจ้งเลิกเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 มาตรา 11 หรือผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติการค้าน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ.2543 (นพ. 111)
 

-ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 (นพ. 110)

 
- แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 (นพ. 109)
 
- แบบแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543( นพ. 108)
 
- ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 (แบบ นพ. 104)
 
- คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (แบบ นพ.103)
 
- คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (แบบ นพ.102)
 
- คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (แบบ นพ.101)
 
- รายละเอียดคลังและถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หรือผู้จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10
 
- รายละเอียดสถานีบริการที่ผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หรือผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 เป็นผู้ดำเนินการเอง
 
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
 
- ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 มาตรา 10 (นพ. 107)
 
- ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 (นพ. 107)
 
สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 
- แบบฟอร์มประวัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(ธพ.กฝ.7)
 

 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม $count"; } } ?>