บริการกรมฯ > ดาวน์โหลด > ใบทะเบียน
แบบคำร้องขอ คำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอจดทะเบียน แบบคำขอความเห็นชอบ แบบการยื่นขอกำหนด และ แบบคำร้องต่างๆ
 
- แบบคำขอประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
 
- คำขออนุญาตใช้ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว
 
- คำร้องขอผ่อนผันรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วน
 
- แบบคำขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (แบบ นพ.304)
 
- แบบการยื่นขอกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้า (แบบ นพ. 302)
 
- แบบคำขอความเห็นชอบเพื่อกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้า (แบบ นพ. 301)
 

 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม $count"; } } ?>