วันที่สร้าง
ชื่อเรื่อง
รายละเอียดเนื้อหา
หัวข้อย่อย   - 1.การลงทะเบียนใช้งาน Google Drive (Sign Up)
  - 2.การเข้าใช้งาน Google Drive (Sign In)
  - 3.การเพิ่มการพิมพ์ตอบแบบสั้น (Text)
  - 4.การเพิ่มการพิมพ์ตอบแบบยาว (Paragraph)
  - 5.การเพิ่มตัวเลือกที่มีคำตอบเดียว (Multiple Choice)
  - 6.การเพิ่มตัวเลือกที่มีหลายคำตอบคำตอบ (Checkboxes)
  - 7.การเพิ่มตัวเลือกที่มีอยู่ในรายการ (Choose from a list)
  - 8.การเพิ่มตัวเลือกตอบแบบระดับคะแนน (Scale)
  - 9.การเพิ่มตัวเลือกแบบตารางคำตอบ (Grid)
  - 10.การเพิ่มตัวเลือกวันที่ (Date)
  - 11.การเพิ่มตัวเลือกเวลา(Time)
  - 12.การเพิ่มรูปภาพ (Image)
  - 13.การเพิ่มวิดีโอ (Video)
  - 14.การแก้ไข ลบ และทำซ้ำ (Edit Delete and Duplicate)
  - 15.การย้ายตำแหน่ง (Move)
  - 16.การปรับแต่งหัวเรื่อง และเค้าโครงสี(Header and Theme)
  - 17.การแบ่งหัวข้อ (Section Header)
  - 18.การแบ่งหน้า (Page Break)
  - 19.การส่งแบบฟอร์มทางอีเมล์ (Send Form to eMail)
  - 20.การแชร์แบบฟอร์มไปบนเฟสบุ๊ค (Share to Facebook)
  - 21.การแชร์แบบฟอร์มไปบนไลน์ (Share to Line)
  - 22.การเรียกดูข้อมูลแบบสรุป (Summary Responses)
  - 23.การเรียกดู และดาวน์โหลดข้อมูล (View and Download Responses)
จำนวนผู้เข้าชม 508
คะแนน   คลิ้กให้คะแนน