Untitled Document
ขอเลื่อนการบรรยายโครงการฝึกอบรมเรื่อง "เลือกรับบำนาญแบบไหนสุขใจที่สุด (Undo และ Redo)" ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถประสานโดยตรงได้ที่ สำนักบริหารกลาง โทร 0 2794 4315

 

ประวัติความเป็นมาของกรมธุรกิจพลังงาน

            รัฐบาลได้ผลักดันให้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยรวบรวมหน่วยราชการที่มีภารกิจ เดียวกันหรือ

คล้ายกันไปไว้ในกลุ่มภารกิจ หรือกระทรวง  ทบวง กรมเดียวกัน  เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนลดขั้นตอน

การบังคับบัญชา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอันจะส่งผลให้สามารถบริการประชาชน

ได้อย่างรวดเร็วสะดวก มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 กรมธุรกิจพลังงานเป็นส่วนราชการที่เกิดขึ้นใหม่ ในสังกัดกระทรวงพลังงานตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและ

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๙๙ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ และ

เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๒ ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยมี

ภารกิจหลักในการควบคุม กำกับ ดูแลการจัดหาจัดเก็บ ขนส่ง บรรจุ จำหน่าย ใช้และการประกอบธุรกิจ

ด้านการพลังงานทุกประเภทให้มีปริมาณคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย ตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
 

 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม $count"; } } ?>