กิจกรรม / อบรม / สัมมนา
 
  โครงการการจัดการความรู้ (KM) กรมธุรกิจพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง
"การจัดทำราคากลาง ร่างขอบเขตงาน และการบริหารสัญญาอย่างไรให้มีความรัดกุม"
  1.หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
  2.การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและการจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
  3.การบริหารสัญญาและหลักประกัน
  โครงการจัดการความรู้ (KM) กรมธุรกิจพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง "จัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้สนุก"
  1.การจัดซื้อจัดจ้าง 6 วิธี
  2.การพัฒนาระบบ e-GP
  3.บรรยายแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  โครงการอบรม เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดความเชื่อมั่น
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  - สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรม
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " บทบาทการตรวจสอบภายในยุคใหม่ : ปัจจัยสำเร็จสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) "
  - เอกสารบรรยายการจัดซื้อจัดจ้าง
  - สไลด์บรรยายการจัดซื้อจัดจ้าง
  - ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน
   เอกสารบรรยายหลักสูตร "บทบาทการตรวจสอบภายในยุคใหม่:ปัจจัยสำเร็จสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี"
       ภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
       การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
   การควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
      ว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544