การรวบรวมข้อมูลเอกสารวิชา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เป็นแหล่งข้อมูลและเป็นการจัดการความรู้อย่างระบบ เพื่อเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในสังกัด ธพ. และบุคคลภายนอกทั่วไป