แผนการตรวจสอบ
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ )
  แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๙
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  แผนการตรวจสอบภายใน (ปรับปรุงใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  แผนการตรวจสอบภายใน(ปรับปรุงใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  ปรับแผนการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  แผนการตรวจสอบภายใน (ปรับปรุงใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
    - กรอบความประพฤติและข้อจากัดความเป็นอิสระของ ผู้ตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน
    - แผนการตรวจสอบภายใน (ปรับปรุงใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
    - หนังสือสำนักอธิบดี ที่ พน ๐๔๐๑/ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๑ ต.ค.๕๕
    - แผนตรวจสอบปี ๕๖
    - ขอบเขต & Mandayplan
    - ขอบเขต & Mandayplan ๑
  แผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙
    - แผนระยะยาว
    - ขอบเขต & Mandayplan ๒
  แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑
  แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐