อำนาจหน้าที่
 
  กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2567
  กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566
  กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2565
  กฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุง)
  กฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564
  กฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560
  กรอบคุณธรรมการประพฤติและปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบความประพฤติของผู้ตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน ปีงบประมาณ 2558
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ.2556
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ.2555
    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการพ.ศ. 2542
   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
   กฎบัตรการตรวจสอบภายในกรมธุรกิจพลังงานพ.ศ. 2550
  กฎบัตรการตรวจสอบภายในวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน พ. ศ. 2552
 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .