นโยบายการตรวจสอบภายในและระบบติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
 
  นโยบายการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  คู่มือระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ (Follow Up)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .