แนวทางการตรวจสอบ / คู่มือ
 
  แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ผ่านเกณฑ์ การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร
  คู่มือการตรวจสอบกิจกรรมการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน
  คู่มือการตรวจสอบรถราชการส่วนกลาง update 10 ส.ค. 2564
  คู่มือการตรวจสอบการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  คู่มือการตรวจสอบกิจกรรม การตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ปี พ.ศ. 2543
  คู่มือการตรวจสอบการใช้งานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง(ฉบับปรับปรุง)
  คู่มือการตรวจสอบรถราชการส่วนกลาง(ฉบับปรับปรุง)
  คู่มือการตรวจสอบการใช้งานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
  คู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
  คู่มือการตรวจสอบ การต่ออายุใบอนุญาตถังขนส่งน้ำมัน
  คู่มือ เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการและการตรวจสอบกิจกรรมการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
  คู่มือการตรวจสอบ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560
  คู่มือการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)
  คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  คู่มือการตรวจสอบรถราชการ
   เอกสารเผยแพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
เรื่อง การตรวจสอบภายใน  ให้อะไรมากกว่าที่ท่านคิด
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  แนวทางการตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ
  แนวทางการตรวจสอบการรับคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญ
  แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ธพ.