กฎ / ระเบียบ / แนวทางการตวจสอบ
 
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  แนวทางการตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ
  แนวทางการตรวจสอบการรับคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญ
  แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ธพ.