ผังเว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ความเป็นมา/โครงสร้าง/บุคลากร
     
 ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ
        ความเป็นมาของหน่วยตรวจสอบภายในกรมธุรกิจพลังงานและ
            โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

 

อำนาจหน้าที่  
         ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
            ส่วนราชการ พ.ศ. 2542

         ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
            ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546

         กฎบัตรการตรวจสอบภายในกรมธุรกิจพลังงานพ. ศ. 2550

 

กฎ / ระเบียบ / แนวทางการตวจสอบ
         ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ
            ผู้ตรวจสอบภายใน   พ.ศ.2546

         มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
            ของส่วนราชการ

 

แผนการตรวจสอบ
         แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ  2550

 

ระเบียบ กฎหมายน่ารู้
         พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน
            เมืองที่ดี พ.ศ. 2546

         ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด
             มาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544(รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6)

         อัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
         พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7)
         การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
         ระเบียบการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
            พ.ศ. 2550

         แนวทางการดำเนินการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
            ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

         แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
            ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
       
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
            อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (TOR)

         แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
            ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

         ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
            อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549


 

ประชาสัมพันธ์ 
         จุลสารตรวจสอบภายในราชการ (กรมบัญชีกลาง)
                 - จุลสารตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 54
                 - จุลสารตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 55
                 - จุลสารตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 56

                 - จุลสารตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 57

                 - จุลสารตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 58
         สรุปผลการติดตามประเมินผล ตามระเบียบฯ คตง.6 ปี 2549  
  กิจกรรม / อบรม / สัมมนา  
         โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดทำรายงานการ
             ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน              ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

          เอกสารประกอบคำบรรยาย  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

 

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
         กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
         ส ำนักงบประมาณ
         สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน