Untitled Document
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4000


รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 
- รายชื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบ
- รายชื่อผู้ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะ
- รายชื่อผู้ฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
- รายชื่อผู้ฝึกอบรมร้านจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว


กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม