Untitled Document
ขอเลื่อนการบรรยายโครงการฝึกอบรมเรื่อง "เลือกรับบำนาญแบบไหนสุขใจที่สุด (Undo และ Redo)" ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถประสานโดยตรงได้ที่ สำนักบริหารกลาง โทร 0 2794 4315

 

 

ยุทธศาสตร์

  ยุทธศาสตร์
  1. จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ
  2. การสร้างเสริมความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานของประเทศ
  3. การกำกับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน
  4. การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  5. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
   
 

เป้าประสงค์

  1. มีพลังงานเพียงพอต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
  2. มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
  3. มีอุตสาหกรรมใหม่ด้านพลังงาน (New Growth) ของประเทศและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าด้านพลังงานในภูมิภาค
  4. การผลิต การแปรรูปและการขนส่งมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพและปลอดภัย
  5. ประชาชนเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
  6. ประเทศใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. สัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น
  8. กรมธุรกิจพลังงานเป็นองค์กรภาครัฐระดับแนวหน้าสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล
  9. กรมธุรกิจพลังงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านพลังงานของประเทศที่ได้รับความเชื่อถือ
  10.กรมธุรกิจพลังงานมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลยุทธ์
   
  กลยุทธ์
  1. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโครงการพลังงาน
  2. ส่งเสริมระบบการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ครอบคลุม อาทิ ระบบท่อขนส่งน้ามันและก๊าซธรรมชาติ
  3. พัฒนาระบบรองรับสภาวะฉุกเฉินป้องกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงาน อาทิ การเพิ่มสารองน้ามันเชิงยุทธศาสตร์เป็น 90 วัน
พัฒนา Energy Bridge โดยบูรณาการระบบท่อและระบบคลังสารองน้ามันเชิง
  4. ปรับปรุงกฎระเบียบส่งเสริมการค้า การลงทุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเชื้อเพลิงและมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน
ให้มีความสอดคล้องกันและสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนในกิจการพลังงาน
  5. สร้างบทบาทนาด้านพลังงานทดแทนในอาเซียนเพื่อเป็นต้นแบบในการให้ประเทศสมาชิกนาไปขยายผล อาทิ การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นต้น
  6. สนับสนุนอุตสาหกรรม New Growth ของประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศเป็น Bio Hub ของโลก อาทิBiofules เป็นต้น
  7. วางมาตรการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของสถานประกอบการพลังงานรวมทั้งวางมาตรการป้องกันการลักลอบและการใช้ผิดประเภท
  8. ผลักดันและสนับสนุนการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SHE)ของผู้ประกอบการด้วยการติดตามอย่างเป็นระบบและส่งเสริม
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
  9. สร้างระบบการบริหารจัดการอุบัติภัยพลังงาน
  10. สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนและโครงสร้างราคาพลังงาน
  11. สร้างความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยให้ความรู้การประหยัดพลังงานกับประชาชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
  12. สนับสนุนการดาเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  13. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยพลังงานทดแทนโดยร่วมมือกับแหล่งทุนต่างๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน พร้อมทั้งผลักดัน
ให้มีผลงานวิจัยได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างบุคลากรด้านพลังงานเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต
  14. ยกระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมธุรกิจพลังงาน ในการเสริมสมรรถนะองค์กรและมุ่งสู่รางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
  15. ยกระดับสมรรถนะบุคลากร สอดคล้องและก้าวทันกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มีความพร้อมในการสืบทอดตาแหน่ง มีความพึงพอใจจากการได้รับมอบหมายงานท้าทายและผลตอบแทนความสาเร็จ
ของงานที่เป็นธรรม
  16. พัฒนาขอบข่ายเนื้อหา รูปแบบและช่องทางการนาเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ด้านพลังงานให้เหมาะสมถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน
ทันสมัย เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกกรม
  17.พัฒนาระบบการเชื่อมโยง ติดต่อประสานงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีความทันสมัยและ
ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
  18.ติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม $count"; } } ?>