คำชี้แจง:   แบบสอบถามนี้ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ขอความกรุณาท่านโปรดพิจารณาตอบคำถาม ทุกข้อตามความเป็นจริงเพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาข้อมูลด้านสารสนเทศและกระบวนการทำงานของบุคลากรกรมธุรกิจพลังงานต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


                                                                                                                                                                                     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                                                                 กรมธุรกิจพลังงาน

   ส่วนที่ ๑: ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
      ๑. เพศ
          ชาย                 หญิง              
      ๒. อายุ
         ๒๐-๓๐ ปี               ๓๑-๔๐ ปี          ๔๑-๕๐ ปี           ๕๑ ปีขึ้นไป
      ๓. ระดับการศึกษา
         ต่ำกว่าปริญญาตรี               ปริญญาตรี          สูงกว่าปริญญาตรี          
      ๔. อาชีพ
         ข้าราชการ                พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ                     พนักงานบริษัท      
         ธุรกิจส่วนตัว                นักศึกษา/อาจารย์มหาวิทยาลัย                  อื่นๆ      

        ๕. ข้อมูลด้านธุรกิจพลังงานที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ตรงตามความต้องการหรือไม่

ตรงกับความต้องการ  ไม่ตรงกับความต้องการ

  (หากความเห็นตรงกับความต้องการ ให้ข้ามไปทำส่วนที่ ๒ )

  ท่านเห็นว่าข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ควรเพิ่มเติม / ปรับปรุง อย่างไร


  ส่วนที่ ๒: ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

                                                  หัวข้อความคิดเห็น                มากที่สุด                  มาก            ปานกลาง            น้อย            น้อยที่สุด
  ด้านบริการข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์
    ๑. ข้อมูลสารสนเทศ มีความครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุม                                                                                          
    ๒. ข้อมูลสานสนเทศ มีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง                                                                                          
    ๓. ข้อมูลสารสนเทศ มีความทันสมัยน่าสนใจ                                                                                             
    ๔. ข้อมูลสารสนเทศ มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้                                                                                            
    ๕. ข้อมูลสารสนเทศ สามารถเข้าถึงง่ายพร้อมใช้ประโยชน์                                                                                          
  ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
    ๖.  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและให้ข้อเสนอแนะ                                                                                             
     ๗.  หน้าเว็บไซต์มีความสวยงามน่าสนใจ                                                                                          
    ๘.  การจัดรูปแบบหมวดหมู่ มีความง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ                                                                                          
     ๙.  ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย                                                                                          
    ๑๐. รูปแบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ (สวยงาม เข้าใจง่ายเหมาะสม)                                                                                          
    ๑๑. ตัวอักษรอ่านง่าย และชัดเจน                                                                                          
    ๑๒. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ในระดับใด                                                                                          

  ส่วนที่ ๓ ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ประเด็นที่ควรปรับปรุง

                                                                                    
                                                                                                                         
                                                                                                                            


                                                                                             กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
                                        555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

.