โครงการตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงเหลือ
 
เอกสารสำหรับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 11 (สถานีบริการ)

- ใบขอรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการปรับราคาขายปลีก ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557

 
คู่มือการจัดทำเอกสารแจ้งให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 11 ในพื้นที่ที่พลังงานจังหวัดรับผิดชอบ

เพื่อขอรับเงินชดเชย หรือส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ

1. ขั้นตอนการจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เพื่อขอรับเงินชดเชยหรือส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ- ขั้นตอนการจัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของคลังน้ำมันทราบจำนวนเงินชดเชย


- เอกสารแนบ 1 - แบบรายงานการตรวจวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

- เอกสารแนบ 2 และ เอกสารแนบ 3 – แบบฟอร์มบัญชีและตารางคำนวณเงินชดเชย ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7

- หนังสือครุฑ เรื่อง การขอรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการปรับราคาขายปลีก

- ใบขอรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการปรับราคาขายปลีก (เอกสารแนบ 6)

- เอกสารประชุม ทางโทรศัพท์ ระหว่าง ธพ. พนจ. และ สปพน. เรื่อง การจัดทำแบบนำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจัดส่งให้ผู้ค้าน้ำมัน วันที่ 12 ก.ย. 2557 (  16 ก.ย. 57 )

- ขั้นตอนการทำแบบนำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 120/2557 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 (  16 ก.ย. 57 )

- ตัวอย่างหนังสือครุฑ เรื่อง การส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการปรับราคาขายปลีก (เอกสารแนบ 5) 
(  15 ก.ย. 57 )

- ตัวอย่างหนังสือครุฑ เรื่อง เตือนให้นำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการปรับราคาขายปลีก(เอกสารแนบ 5.2) 
(  17 ก.ย. 57 )

- แบบนำเงินส่งเข้ากองทุน ฉบับที่ 1 พร้อมตัวอย่าง (เอกสารแนบ 7) (  19 ก.ย. 57 )

- แบบนำเงินส่งเข้ากองทุน ฉบับที่ 2 พร้อมตัวอย่าง (เอกสารแนบ 7.2) (  19 ก.ย. 57 )

2. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารแจ้งให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 (สถานีบริการ) เพื่อขอรับเงินชดเชย หรือส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ)- ขั้นตอนการทำเอกสารแจ้งผู้ค้าน้ำมันเพื่อขอรับเงินชดเชยหรือเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ

- เอกสารประชุม ทางโทรศัพท์ ระหว่าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เรื่อง การจัดทำแบบนำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจัดส่งให้ผู้ค้าน้ำมัน วันที่ 12 ก.ย. 2557 
(  16 ก.ย. 57 )

- ขั้นตอนการทำแบบนำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 120/2557 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 (  16 ก.ย. 57 )

-
"เอกสารประชุม ทางโทรศัพท์ ระหว่าง ธพ. พนจ. และ สปพน. แนวปฏิบัติการจัดส่งเอกสารให้ผู้ค้าน้ำมันและ สปพน. วันที่ 10 พ.ย. 57 ( 10 พ.ย. 57 )

3. วิธีการใช้โปรแกรมเพื่อจัดทำ บัญชีสรุปจำนวนเงินชดเชย หรือจำนวนเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา10 และมาตรา 11 (สถานีบริการ)- วิธีการใช้โปรแกรม (อ่านก่อน)

- excel57.xls ( 15 ก.ย. 57 )

- summary57.doc ( เอกสารแนบ 3 )

- envelope57.doc

- หนังสือครุฑ เรื่อง การขอรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการปรับราคาขายปลีก

- ใบขอรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการปรับราคาขายปลีก

- ตัวอย่างหนังสือครุฑ เรื่อง การส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการปรับราคาขายปลีก (เอกสารแนบ 2) ( 15 ก.ย. 57 )

- ตัวอย่างหนังสือครุฑ เรื่อง เตือนให้นำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการปรับราคาขายปลีก (เอกสารแนบ 2.2) ( 17 ก.ย. 57 )

- แบบนำเงินส่งเข้ากองทุน ฉบับที่ 1 พร้อมตัวอย่าง (เอกสารแนบ 5) ( 19 ก.ย. 57 )

- แบบนำเงินส่งเข้ากองทุน ฉบับที่ 2 พร้อมตัวอย่าง (เอกสารแนบ 5.2) ( 19 ก.ย. 57 )


การตรวจวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ ณ คลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน
- ขั้นตอนการดำเนินการตาม โครงการตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงเหลือจากการปรับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
ครั้งที่ 5 : Update 16 กันยายน 2557
- ขั้นตอนการดำเนินการตาม โครงการตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงเหลือจากการปรับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
ครั้งที่ 4 : Update 1 กันยายน 2557
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ
ครั้งที่ 3 : Update 28 สิงหาคม 2557
- รายชื่อผู้ประสานงาน (พลังงานจังหวัดทั่วประเทศ)

- รายชื่อ จนท.ธพ. ออกตรวจวัดปริมาณน้ำมัน พ.ศ.2557

- รายชื่อปั้มน้ำมันและเจ้าหน้าที่

- ประกาศสำนักนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และอัตราเงินชดเชย ฉบับที่ 10

- ประกาศสำนักนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และอัตราเงินชดเชย ฉบับที่ 9

- คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 120/2557 เรื่องการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน

- แบบตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ ณ สถานีบริการ

- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกับพลังงานจังหวัด
ครั้งที่ 2 : Update 26 สิงหาคม 2557

-
Flowchartขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการการตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงเหลือจากการปรับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง

-
จำนวนเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงเหลือรายชื่อผู้ประสานงาน (ฉบับแก้ไข)

ครั้งที่ 1 : Update 18 สิงหาคม 2557

-
ขั้นตอนการดำเนินการ

- รายชื่อผู้ประสานงาน

-
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

-
การวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันแนวตั้งในคลังน้ำมัน

-
การวัดน้ำมันในถังเก็บน้ำมันใต้ดินและถังเก็บน้ำมันบนดิน
 

 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม >> 13576301