ประกาศสมัครงาน


- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานนายช่างเทคนิค ของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานนายช่างเทคนิค

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานนักวิทยาศาสตร์

- ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานนักวิทยาศาสตร์

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานวิศวกรไฟฟ้า ของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ การปฏิบัติขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิทยาศาตร์ (ลูกจ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ประกาศรายชื่อผู้ชอบผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 7สิงหาคม58

- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)จำนวน 1 อัตรา สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน

- การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานบุคลากร ของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่าย ปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการและกำหนด วันเวลา และสถานที่สอบ(เพิ่มเติม)

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการและกำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการและกำหนดการ เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(เพิ่มเติม)

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

- ประกาศกรมธรุกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานธุรการ ของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (รายเดือน) สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานธุรการ

- ประกาศกรมธรุกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่าย สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม)

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

- ประกาศกรมธูรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการและวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

- การรับโอนนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ของกรมธุรกิจพลังงาน ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับโอนราชการพลเรือนสามัญ

- การรับโอนนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ของกรมธุรกิจพลังงาน ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

- ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่ายปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

- ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่าย ปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการประเมินความเหมาะสม

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่ายปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

- ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือน

- ประกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่าย ปฏิบัติงานพนักงานนิติกร สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานนิติกรและพนักงานแปล ( เพิ่มเติม )

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานนิติกรและพนักงานแปล

- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่าย ปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ สำนักคุณภาพเชื้อเพลิง

- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบในตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่าย ปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์

- ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่าย ปฏิบัติงานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การ(ด้านเคมี)ของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศรับสมัครงานคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ผลการเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

- ประการศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลาสถานที่ประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ผลการเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานบุคลากร พนักงานบริหารทั่วไป พนักงานนักวิทยาศาสตร์ และพนักงานการเงิน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ

- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่ายปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ สำนักคุณภาพน้ามันเชื้อเพลิง

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ผลการเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานบุคลากรพนักงานบริหารงานทั่วไป พนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานธุรการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ผลการคัดเลือกโดยนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านกฏหมาย) ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไปและตำแหน่งพนักงานบุคลากร

- ประกาศสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในตำแหน่งวิศวกร 3

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานบริการประจำสำนักงานและตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์งานทะเบียนการค้า

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

- ประกาศรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งงานบริการประจำสำนักงานและตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์งาน ทะเบียนการค้า

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 และนักวิทยาศาสตร์ 3

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 3 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป 3

- ประกาศกรมธุุรกิจพลังงาน เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานธุรการและตำแหน่งพนักงานบุคลากร

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการรับการประเมินเพื่อย้ายหรือเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลง กรมธุรกิจพลังงาน

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการในตำแหน่งพนักงานธุรการและตำแหน่งพนักงานบุคลากร

- กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครคัดเลือก เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา 

 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม >> 13594051