ผู้บริหาร

 
นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
 

 

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์   นายขจรชัย  ผดุงศุภไลย
รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน   รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
 
     
     
นางภาวนา มานะเวช นางอุษา ผ่องลักษณา นางสาวนัฏกร เรืองศิลปานันต์
ผู้อำนวยการกองแผนงานธุรกิจพลังงาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     
     
 
นายสุรพงษ์ พงษ์สุวรรณ   นายวิสูตร ชินรัตนลาภ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน  
ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว..........
     
     

 

นายถวัลย์  ธนกิจเจริญพัฒน์   นายสมบูรณ์  หน่อแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ   ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
     
     

 

นางสาวสุภกานต์ วิทิตวโรดม   นางสาวพีรพัฒน์ อินทรชุบ

ผู้อำนวยการสำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง

  ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
   
     
     
     
     

 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม >> 13576251