มาตรการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 
1.โทษการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้าก๊่าซปิโตรเลียมเหลว
 
2.พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516
 
3.คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2557 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

3.1 คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2554 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

4.ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จำหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ.ศ. 2554
 
5.ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.2555
 
6.ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 
7.ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
 
8.ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 มอบหมายให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายอื่น หรือผู้บรรจุก๊าซรายใดเป็นผู้ดำเนินการบรรจุก๊าซแทน การขอรับและการแสดงเครื่องหมายประจำตัวของผู้บรรจุก๊าซ การปิดผนึกลิ้นถังก๊าซหุงต้ม และการสั่งพักใช้หรือเพิกถอน การอนุญาตให้มอบหมายให้ดำเนินการบรรจุก๊าซแทน พ.ศ. 2555
 
9.หนังสือด่วนที่สุด พน0408/ว508 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 เรื่องสั่งให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ควบคุมปริมาณจำหน่ายก๊าซหุงต้ม
 
10.บันทึกด่วนที่สุดที่ พน0408/ว510 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 เรื่อง ขอให้เข้มงวดการประกอบกิจการของสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
 

 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม >> 13573321