ประกาศ
 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน

 

- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

 

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

- ประกาศกำหนดการเดินทาง รถรับ-ส่งผู้เข้ารับการอบรมการดับเพลิงและการปฐมพยาบาลขั้นต้น

 

- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและการปฐมพยาบาลขั้นต้น

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานนายช่างเทคนิค ของกรมธุรกิจพลังงาน

 

- ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ของกรมธุรกิจพลังงาน

 

- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานนายช่างเทคนิค

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานนักวิทยาศาสตร์

 

- ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานนักวิทยาศาสตร์

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานวิศวกรไฟฟ้า ของกรมธุรกิจพลังงาน

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ของกรมธุรกิจพลังงาน

 

- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรไฟฟ้า

 

- โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2559 สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

 

- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ การปฏิบัติขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

 

- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

 

- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิทยาศาตร์ (ลูกจ้างเหมาบริการ)
1 อัตรา

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมธุรกิจพลังงาน

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

- ประกาศรายชื่อผู้ชอบผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 7สิงหาคม58

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558

 

- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

 

- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน

 

- คำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.309/2554 คดีหมายเลขแดงที่ อ.92/2558 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีธพ. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 

- การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

 

- ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ...ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2558

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของ กรมธุรกิจพลังงาน

 

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

 

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) งานผลิต จัดทำเอกสารและข้อมูล สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน

 

- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) งานยานพาหนะ สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ของกรมธุรกิจพลังงาน

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมธุรกิจพลังงาน

 

- ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานบุคลากร ของกรมธุรกิจพลังงาน

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบุคลากร
 
- ประกาศสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)
 
- ประกาศสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ 1 อัตรา
 
- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)
 
- ประกาศสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประมูลขายน้ำมันเชื้อเพลิง
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ.2559-2562
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมธุรกิจพลังงาน
 
- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมธุรกิจพลังงาน ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และวิศวกรปฏิบัติการ
 
- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา
 
- คำสั่งนายทะเบียน ที่ 44/2557 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 
- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
- คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 18/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณารายงานด้านสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
 
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2557
 
- ประกาศเรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
 
- ประกาศจ้างผู้รับจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ราย
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการทดสอบความปลอดภัยของถังและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบกิจการน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เฉพาะน้ำมัน
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 
- คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 335/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
 
- ประกาศเรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
 
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
 
- ประกาศเรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ตำแหน่ง สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
 
- ประกาศเรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
 
- ประกาศเรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิื์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการทดสอบความปลอดภัยของถังและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบกิจการน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2558
 
- ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการทดสอบความปลอดภัยของถังและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบกิจการน้ำมัน
 
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ของคลังน้ำมัน พ.ศ.2557
 
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ระบบถังดับเพลิง และการตั้งกระป๋องน้ำมัน ถังน้ำมัน และถังเก็บน้ำมันขนาดเล็กไว้ในอาคารเก็บน้ำมันโดยเฉพาะที่มีระบบดับเพลิง พ.ศ.2557
 
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงในคลังน้ำมัน พ.ศ.2557
 
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดความกว้างของทางหลวง ถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคล สำหรับสถานีบริการน้ำมันประเภท ก และประเภท ข พ.ศ.2557
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานนักวิชาการพลังงาน ของกรมธุรกิจพลังงาน
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน
 
- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 
- ประกาศขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
- ประกาศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 
- (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2557 >> แสดงความคิดเห็น
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2557
 
- ประกาศสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบุคลากร
 
- ประกาศสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน เรื่อง รับลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
 
- ประกาศสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน เรื่อง รับลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป
 
- รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
 
- (ร่าง)กฎกระทรวง สถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย พ.ศ....แสดงความคิดเห็น
 
- ใบตรวจสอบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงเวลาเคอร์ฟิว
 
- ร่างประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
 
- คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 363/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุุรกิจพลังงานในการพิจารณาเห็นชอบการนำน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร
 
- (ร่าง)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดความกว้างของทางหลวงถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคล สำหรับสถานีบริการน้ำมันประเภท ก และประเภท ข พ.ศ....และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ webboard กระดานประชาพิจารณ์ของกรมธุรกิจพลังงาน
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบคำขอและหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ.2556
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2556
 
- คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 341/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานของสำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 
- คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 340/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน
 
- ประกาศรายชื่อสถานีบริการที่ได้รับรางวัลโครงการ"ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ" ปีที่4
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเข้าอบรม ฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 (รุ่นที่3)
 
- ขอเชิญผู้ประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้าร่วมประชุม"แนวทางการปฏิบัติ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556
 
- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานกองแผนงาน กรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 1 อัตรา
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
- ร่าง ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบคำขอและหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน
 
- ประกาศกำหนดการ งานมอบประกาศเกียรติคุณ และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน โครงการ "ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ" ปีที่4
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเข้าอบรม ฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 (รุ่นที่2)
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเข้าอบรม ฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 (รุ่นที่1)
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
- (ร่าง)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคำขอ และใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการทดสอบความปลอดภัยของถังและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบกิจการน้ำมันประจำปี2556 รุ่นที่3
 
- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาจ่าย 4 อัตรา สำนักบริการธุรกิจและสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 
- ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ
 
- ประกาศ สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน เรื่อง รับจ้างลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)
 
- ประชุมฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในวันพุธที่17ก.ค.56
 
- รายชื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบในกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน
 
- คำสั่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ 7/2556 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
 
- กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อ เพลิงพ.ศ.2542 ซึ่งได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 จำนวน 4 ฉบับ
 
- ประกาศสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน เรื่อง รับสมัครลููกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการทดสอบความปลอดภัยของถึงและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบกิจการน้ำมัน ประจำปี2556
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (เพิ่มเติม)
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
- ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ
 
- มาตรการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ.2556
 

- มาตรการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน

 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และบัตรประชาชนพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547
 
- พลังงานสัญจร สะท้อนความเห็นผู้ประกอบการ ประจำปี 2556
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานพัสดุ
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานบุคลากร
 
- ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
- ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ศ.2555
 
- เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องสถานการณ์พลังงานทดแทนและการกำหนดมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานทดแทนของโลก
 
- รายชื่อนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฝึกอบรมในธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน
 
- ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 มอบหมายให้ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 รายอื่น
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องยกเลิกประกาศ เรื่องระเบียบการอนุญาตให้ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 มอบหมายให้ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 รายอื่น
 
- (ร่าง)กฏกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.....
 
- (ร่าง)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ร่างกฏหมายที่เกี่ยวกับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
 
- การปฏิบัติตามกฎหมายของสถานที่ใช้ก๊าซ LPG
 
- (ร่าง)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัด พ.ศ.....

 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม >> 13573441