การบริการวิชาการด้านวิศวกรรมของกลุ่มทดสอบและรับรองมาตราฐานสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
ผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง
>> ผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน
- ผู้ทดสอบและตรวจสอบด้านเครื่องกล
- ผู้ทดสอบและตรวจสอบด้านไฟฟ้า
- ผู้ทดสอบและตรวจสอบด้านโยธา
- ผู้ทดสอบและตรวจสอบด้วยวิธีอื่นๆ
>> ผู้ทดสอบและตรวจสอบก๊าซปิโตรเลียมเหลว
- ผู้ทดสอบและตรวจสอบประเภทบรรจุ
- ผู้ทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้
>> ผู้ทดสอบและตรวจสอบก๊าซธรรมชาติ
- วิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานีบริการก๊าซ
- วิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซ
วิศวกรออกแบบก๊าซธรรมชาติ
>> สถานที่ก๊าซธรรมชาติ
- บัญชีรายชื่อวิศวกรออกแบบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
>> สถานนีบริการก๊าซธรรมชาติ
- บัญชีรายชื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
>> สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
- บัญชีรายชื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
การรับรองมาตรฐานทางวิศวกรรม
>> อุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณอันตราย
- บัญชีอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณที่อันตราย
>> การรับรองมาตรฐาน

- มธพ.101-2558

 


 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม >> 13573341