Moderator Control Panel ]

บทความ โครงการราชดำริ >>> เป็นสิ่งดี ๆ ที่ในหลวงทรงทำให้ชาวไ

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทความ โครงการราชดำริ >>> เป็นสิ่งดี ๆ ที่ในหลวงทรงทำให้ชาวไ

โพสต์โดย บุคคลทั่วไป » อังคาร 29 ม.ค. 2013 10:49 am

โครงการราชดำริ

พระราชภารกิจอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม

ราษฎร เพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยพระองค์เอง ภูมิภาคที่เสด็จพระราช

ดำเนินเยี่ยมราษฎรครั้งแรก คือ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้เวลา 24 วัน เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วภาค

อีสาน ซึ่งได้ชื่อว่าทุรกันดารที่สุดในประเทศ และหลังจากนั้น พระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนิน

เยี่ยมราษฎรตามถิ่นทุรกันดาร ตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยทรงถือพระราช กรณียกิจที่ทรงทำ

เป็นประจำทุกปีโครงการราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ รวม 3,264 โครงการ ส่วนใหญ่จะเน้นไปงานด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นรายได้หลักของ

ประเทศ เช่น หาแหล่งน้ำและปรับปรุงพื้นดิน จัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดิน เป็นที่น่า

สังเกตว่า พระองค์ไม่โปรดให้ชาวไร่ชาวนาใช้เครื่องจักร หรือเครื่องมือที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า หรือ

น้ำมันเชื้อเพลิง ทรงเห็นว่ากังหันลม หรือระหัดที่ใช้กระแสลมใช้ประโยชน์ได้ดีเท่าๆ กัน และ

ทรงสนับสนุนให้ชาวนารู้จักตั้งธนาคารข้าว และธนาคารโคกระบือ เพื่อไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากผู้

อื่น โครงการพระราชดำริ ประกอบไปด้วย มูลนิธิชัยพัฒนา, มูลนิธิโครงการหลวง, โครงการส่วน

พระองค์สวนจิตรลดา, โครงการหลวงอ่างขาง, โครงการปลูกป่าถาวร, โครงการแก้มลิง, โครงการ

ฝนหลวง, โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน, โครงการแกล้งดิน, กังหันชัยพัฒนา, แนวพระราช


ดำริผลิตแก๊สโซฮอล์ ในโครงการส่วนพระองค์
บุคคลทั่วไป
 

ย้อนกลับไปยัง กระดานประชาพิจารณ์

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron